2018.01.20 09:50:15
Narių Apklausa
Kokia žymiausia pasaulio kompanija?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Apklausų Archyvas
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruotis.

Pamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Prisijungę Vartotojai
· Prisijungę Svečiai: 2

· Prisijungę Nariai: 0

· Iš Viso Narių: 2,720
· Naujausias Narys: JeffreyGeerjexT
R.Staselis. Andriaus Kubiliaus dinamitas (2012-08-31)
Sa­vai­tės klau­si­mas: 150 mi­li­jo­nų ka­ri­niams sraig­tas­par­niams ar re­no­va­ci­jai? Iš pir­mo žvilgs­nio, sie­kiant su­ras­ti at­sa­ky­mą, ne­rei­kia nei so­cio­lo­gi­nės, nei ko­kios ki­to­kios rim­tes­nės ap­klau­sos. Prog­no­zuo­ju: aš­tuo­ni ar net de­vy­ni lie­tu­viai sa­ky­tų – vel­niam tie trys sraig­tas­par­niai rei­ka­lin­gi, o ne mums. Su­pras­da­mi, kad ne­pri­tek­lių su­spaus­to­je ša­ly­je to­kia di­le­ma at­ro­do ba­na­liai kvai­la, prieš rin­ki­mus ją ėmė ko­čio­ti net val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos par­ti­joms pri­klau­san­tys po­li­ti­kai. Nes pra­šant į to­kį klau­si­mą at­sa­ky­ti mi­nios, to­ly­gu klaus­ti: kas svar­biau – gin­klai ka­riuo­me­nei ar ne­mo­ka­mi pi­ni­gai kiek­vie­nam bau­bian­čios mi­nios na­riui.

Pri­min­siu rei­ka­lo es­mę. Pi­ni­gų Vy­riau­sy­bė trims ka­ri­niams sraig­tas­par­niams nu­spren­dė skir­ti ne­su­ge­bė­jus pa­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­ra­mos lė­šų, ku­rios anks­čiau bu­vo skir­tos pa­sta­tams at­nau­jin­ti. Kad jų ne­reik­tų grą­žin­ti at­gal į ES iž­dą, 150 mln. li­tų bu­vo ap­si­spręs­ta (tei­gia­ma, kad bal­suo­da­ma Vy­riau­sy­bė, įskai­tant da­bar po­pu­liz­mo prie­puo­lio pa­gau­tus kon­ser­va­to­rių part­ne­rius ko­a­li­ci­jo­je, bu­vo vie­nin­ga) ati­duo­ti kraš­to ap­sau­gos reik­mėms, o KAM, ap­si­spren­dus mi­nist­rų ka­bi­ne­tui, pra­dė­jo, kaip tei­gia­ma, „ke­le­rius me­tus pla­nuo­tas pir­ki­mo pro­ce­dū­ras“.

Tie­są sa­kant, mi­nios šėl­smas ne­la­bai jau­di­na. Prieš du de­šimt­me­čius, ne­pri­klau­so­my­bės pra­džio­je, apie ka­riuo­me­nę pats esu ra­šęs įvai­riau­sių da­ly­kų, taip pat ir to­kių, dėl ku­rių da­bar jau­čiuo­si ne­sma­giai. To­dėl ži­nau, kad mė­gi­nant at­sa­ky­ti į to­kį klau­si­mą – gin­kluo­tė ar ne­mo­ka­mi pie­tūs mi­niai – plunks­na po­pie­riu­mi slys­ta ar pirš­tai po kom­piu­te­rio kla­via­tū­rą bė­gio­ja daug grei­čiau už pro­tą. Ir tai pa­tin­ka ne­pa­ly­gin­ti di­des­nei au­di­to­ri­jai. Kas la­biau pa­tin­ka – vir­pin­ti mi­nios ins­tink­tus ar pro­tą – kiek­vie­no ra­šei­vos pa­si­rin­ki­mas.

Ta­čiau kas tin­ka mi­niai ir ra­šei­voms, ne­tu­rė­tų de­rė­ti po­li­ti­kams. Ir dar ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis. Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Eli­gi­jus Ma­siu­lis, sa­kė, esą „lė­šų sraig­tas­par­nių pir­ki­mui ieš­ko­ti rei­kia, nes sraig­tas­par­nių par­kas yra la­bai pa­se­nęs ir grei­tai baig­sis jo eks­plo­a­ta­ci­ja, bet tai tu­rė­tų bū­ti tik­rai ne re­no­va­ci­jos pi­ni­gai“. Be­veik tuo pa­čiu me­tu pa­aiš­kė­jo, kad jo va­do­vau­ja­mo­je mi­nis­te­ri­jo­je dėl biu­ro­kratinių trik­džių strin­ga ke­lių tie­si­mo ir prie­žiū­ros fi­nan­sa­vi­mas ES lė­šo­mis, to­dėl ky­la ta pa­ti pro­ble­ma – da­lį pi­ni­gų ga­li tek­ti grą­žin­ti Briu­se­liui. Ar p. Ma­siu­lis ke­lia sraig­tas­par­nių klau­si­mą dėl ne­pa­lan­kaus pre­ce­den­to ir no­rė­da­mas pa­slėp­ti sa­vo uo­de­gas?

Kri­tiš­kai šiuo klau­si­mu ne­pa­mir­šo pa­si­sa­ky­ti ir Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos (LiCS) ly­de­ris Al­gis Čap­li­kas. Pa­ju­to ga­li­my­bę už­si­dirb­ti pi­gių rin­kė­jų bal­sų? Nors kaip tik for­ma­liai LiCS de­le­guo­tas ap­lin­kos mi­nist­ras Ge­di­mi­nas Kaz­laus­kas (mat prie LiCS tarp rin­ki­mų pri­si­jun­gė Arū­no Va­lins­ko va­do­vau­ja­mi Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos tru­pi­niai) yra tie­sio­giai at­sa­kin­gas už žlu­gu­sį dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­ce­są. Jei­gu jis tos at­sa­ko­my­bės ne­pri­pa­žįs­ta, ko­dėl te­be­sė­di ta­me pos­te ir neat­si­sta­ty­di­na, nors pre­zi­den­tė dar per­nai be užuo­mi­nų jam siū­lė pa­si­trauk­ti? Po il­gos per­trau­kos vie­šo­jo­je erd­vė­je pra­bi­lęs p. Kaz­laus­kas tei­gia : „Spren­di­mas dėl sraig­tas­par­nių įsi­gi­ji­mo yra pri­im­tas, aš jį pa­lai­kau. Ta­čiau (...) ne­ke­ti­nu pri­tar­ti siū­ly­mui tam nau­do­ti re­no­va­ci­jos pi­ni­gus – tai bū­tų klai­da.“

Šau­nuo­lis! Pro­ble­ma tik ta, kad p. Kaz­laus­kui, kaip po­li­ti­kui, mi­nist­rui, pri­va­lu bū­tų bent ša­lu­ti­niu sa­ki­niu už­si­min­ti, kaip jis ES re­no­va­ci­jai skir­tus pi­ni­gus ma­no pa­nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį. Mat kas jau kas, o jis tai tik­rai ži­no, jog ES pi­ni­gų net re­no­va­ci­jai leng­va ran­ka mi­niai ne­iš­da­ly­si, kad ir kaip prieš pat rin­ki­mus to no­rė­tų­si.

„Jei­gu re­no­vuo­si­me tik po 200 dau­gia­bu­čių per me­tus, ra­cio­na­liau bū­tų ieš­ko­ti di­na­mi­to ir ge­rų sprog­din­to­jų, nes pro­jek­tas truk­tų 120 me­tų“, – 2008–2009 me­tų san­dū­ro­je in­ter­viu „Ver­slo ži­nioms“ sa­kė p. Ku­bi­lius. Ka­riš­ki sraig­tas­par­niai šiam kon­teks­tui at­ro­dy­tų vi­sai lo­giš­kai...

Jei­gu be iro­ni­jos: tai, kad 2008-ai­siais am­bi­cin­gai at­ro­dęs dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­ce­sas bai­gė­si vi­siš­ku fias­ko, pri­pa­ži­no mi­nist­ras pir­mi­nin­kas A.Ku­bi­lius. Žlu­go grei­čiau­siai dėl to, kad Vy­riau­sy­bė taip ir ne­su­ge­bė­jo ras­ti to­kios fi­nan­sa­vi­mo sche­mos, ku­ri di­du­mai vi­suo­me­nės bū­tų pa­trauk­li. Rei­ka­las tas, kad re­no­va­ci­ja, pa­nau­do­jant ES lė­šas, ga­lė­jo bū­ti įma­no­ma tik va­di­na­mo­jo ben­dro fi­nan­sa­vi­mo bū­du (ko­fi­nan­sa­vi­mu). Ki­taip ta­riant, no­rė­da­ma pa­nau­do­ti ES lė­šas, tar­ki­me, dau­gia­bu­čiams at­nau­jin­ti, val­džia tu­rė­jo skir­ti da­lį pi­ni­gų iš biu­dže­to ar­ba su­kur­ti pa­trauk­lias są­ly­gas in­ves­tuo­ti į šį pro­ce­są dau­gia­bu­čių ben­dri­jų lė­šas. Ka­dan­gi Vy­riau­sy­bei at­ro­dė, kad pa­pil­do­mi vals­ty­bės fi­nan­si­niai įsi­pa­rei­go­ji­mai ga­li kirs­ti ša­lies mak­ro­e­ko­no­mi­niams ro­dik­liams, ji pa­siū­lė sche­mą, ku­ri už­tik­ri­no re­no­va­ci­jai pa­si­ry­žu­sioms ben­dri­joms 15 proc. dy­džio pa­ra­mą.

Itin kuk­lūs ket­ve­rių me­tų re­no­va­ci­jos re­zul­ta­tai (vi­so­je Lie­tu­vo­je at­nau­jin­ta vi­so la­bo ke­li šim­tai na­mų iš maž­daug 27 tūkst.) ro­do, kad toks re­no­va­ci­jos fi­nan­sa­vi­mo me­cha­niz­mas vi­suo­me­nei ne­pa­si­ro­dė la­bai pa­trauk­lus. To­dėl pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę dėl to tu­rė­tų daug dau­giau po­li­ti­kų nei vie­nas prem­je­ras.

Tie – ki­ti – be to, tu­rė­tų pri­si­min­ti, kad mi­nia aiš­kiai at­sa­ko ne tik į klau­si­mą: ko jai rei­kia la­biau – ka­riuo­me­nės ar ne­mo­ka­mo mais­to. Pa­klau­sus mi­nios pa­si­rin­ki­mo, kas jai la­biau pa­tin­ka – kul­tū­ra ar ne­mo­ka­mas mais­tas, ne­pri­klau­so­my­bė ar pi­gi deš­ra, ke­lių tie­si­mas ar gry­nie­ji pi­ni­gai į ki­še­nę, moks­las ar nuo sce­nos mė­to­ma ne­mo­ka­ma le­dų por­ci­ja – at­sa­ky­mą be­veik vi­sa­da ga­li­ma prog­no­zuo­ti iš anks­to.

Nie­kas iki šiol ne­at­sa­kė į klau­si­mą, ko­dėl pa­ty­ru­siam pa­si­rin­ki­mo lais­vę žmo­gui taip no­ri­si, jog kaž­kas nuo­lat vir­pin­tų jo gy­vu­liš­kus ins­tink­tus. Ir daug re­čiau – duo­ti dau­giau va­lios sa­vo pro­tui. Ta­čiau ap­mau­džiau­sia, kad to­je ins­tink­tų or­gi­jo­je ima da­ly­vau­ti po­li­ti­kai.

Rytas Staselis
Autorius yra Verslo žinių apžvalgininkas
bernardinai.lt

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-08-31-rytas-staselis-andriaus-kubiliaus-dinamitas/87375
Komentarai
Komentarų dar neparašyta.
Rašyti komentarą
Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Prašome prisijungti arba užsiregistruoti.

Nėra reitingų.<< straipsniai pagal kategorijas (autorius) >>

<< straipsniai pagal datas >>